top of page

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Rea Academy - Neuroformat, Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sokak Spring Giz Plaza Kat:3 - Sarıyer , İstanbul adresinde hizmet veren ve 7341689730 Vergi Kimlik Numaralı REA KİŞİSEL GELİŞİM DANIŞMANLIK (bundan böyle “REA” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmış olup, REA, kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermektedir. İşbu aydınlatma metni ilgili kanun kapsamında hazırlanmıştır.

 1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre, bizimle paylaştığınız kimlik kategorisinde yer alan; adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik numaranız; iletişim kategorisinde yer alan; elektronik posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz; görsel ve işitsel kayıt kategorisinde yer alan ve ön bilgilendirmeniz dahilindeki video kayıtlar ile fiziksel mekan güvenliği kategorisindeki güvenlik kamerası kayıtları olarak tanımlanan kişisel veriler ile psikoloji ve rehabilitasyon mesleğinin ifası için gereken ve özel nitelikli bilgilerinizden olan kişisel sağlık verileriniz olarak adlandırılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR?

REA ile olan hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, kayıt, iletişim, izlem, görüşme ve danışma işlemleri için mevzuatta öngörülen veri işleme şartlarına uygun olarak REA kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.

Bu doğrultuda; aşağıda detayları yazılı amaçlar çerçevesinde kişisel verileriniz depolanacak, işlenecek ve aktarılabilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,

 • Danışmanlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi,

 • İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen ve paylaşılması kanunen zorunlu bilgilerin paylaşılması,

 • İlgili mevzuat hükümleri uyarınca zorunlu kabul edilen ya da hizmetin devamlılığı nedeniyle paylaşılması gereken bilgilerin özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler ile paylaşılması,

 • Danışmanlık Merkezi ve bağlı olduğu ve/veya ona bağlı merkezlerin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,

 • Danışmanlık Merkezi Yönetimi, danışan memnuniyetinin ölçülmesi, hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi,

 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,

 • Hizmet karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,

 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi yetkilisi tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi,

 • Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi

Bununla birlikte Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin rızası aranmaksızın otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenebilmektedir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA VE KİMLERE AKTARIYORUZ?

Kişisel özel nitelikli verileriniz ve seans notlarımız hariç olmak üzere; Kişisel verileriniz REA tarafından, iş ilişkisinin devamı esnasında, bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan kişi ve kurumlarla (Avukatlar, muhasebeciler, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişiler ile kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı, şirket çalışanları vb. hizmetleri sunan şirketlerle) hukuki ve mali işlerinin takibi ve yürütülmesi ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi adına paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile karşılıklı kabul edilen gizlilik politikaları çerçevesinde kişisel veriler paylaşılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZE KİMLER ERİŞEBİLİYOR?

Kişisel verileriniz REA tarafından, iş ilişkisinin devamı esnasında, birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız başta firmalar ile üstün gizlilik prensipleri çerçevesinde paylaşılmaktadır. Bu kapsamda REA özel nitelikli kişisel sağlık verilerinizin güvenliği için çalışanlarının erişimini kısıtlanmış olup, çalışanların özel sağlık verilerinize erişimi mümkün değildir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ NELERDİR?

Tüzük uyarınca, info@neuroformat.com adresine mail göndererek veya Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sokak Spring Giz Plaza Kat:3 - Sarıyer/İstanbul adresine posta yoluyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinize erişme, kişisel verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini veya sizinle ilgili işleme faaliyetinin kısıtlanmasını talep etmeye, işleme faaliyetine itiraz etmeye, bir denetim makamına şikayette bulunmaya, otomatik yollarla veri işlenen durumlarda kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilecek bir formatta almaya ve bu verileri kontrolörün herhangi bir engellemesi olmaksızın başka bir kontrolöre iletmeye, hatta teknik açıdan uygulanabilirlik mevcutsa doğrudan bir kontrolörden diğerine verilerinizi göndermeye (veri taşınabilirliği) hakkınız bulunmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. REA, söz konusu talepleri değerlendirerek talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. REA’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

RIZA METNİ

 

REA Kişisel Gelişim Danışmanlık (bundan böyle “REA” olarak anılacaktır.), danışanlarımıza ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca danışanlarına REA tarafından gerçekleştirilecek ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için REA tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için danışanların açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Bu kapsamda danışanlarının kişisel verileri REA tarafından; ; Kimliğinizi teyit etme, finansmanın planlanması ve yönetimi, İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen ve paylaşılması kanunen zorunlu bilgilerin paylaşılması, Danışmanlık merkezi ve bağlı olduğu ve/veya ona bağlı merkezlerin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, Danışmanlık merkezi Yönetimi, Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, Hizmetlerim karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi kapsamında danışanlarının vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak iş işleyişi için önem arz eden taraflarla paylaşılabilecektir. Kişisel verilerimin güvenli bir biçimde REA tarafından kullanılan fiziki şekilde şifreli ve/veya kilitli dolaplar aracılığıyla verileriniz güvenli bir biçimde saklanacaktır.

 

Bu kapsamda; KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni ve yine REA tarafından http://neuroformat.com/  uzantılı adreste  yer alan Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı beyan ederim.

Danışmanlık talep  formu doldurup gönderiniz

Talep Formu

bottom of page